ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรแกรมพันธมิตร DEWAPARTNERS (DEWAP)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

คุณจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และยอมรับข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มเป็นพันธมิตรกับเรา หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หลังจากอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว กรุณาติดต่อเราที่ DEWA PARTNERS ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคนในโปรแกรมพันธมิตรของเรา โปรดอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการก่อนที่จะเริ่มเป็นพันธมิตรกับเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลง (หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น) คุณไม่ควรดำเนินการสมัครต่อ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรของเราหรือข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มใบสมัครคุณ จะถือว่าได้ตกลงที่จะเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของบริษัท และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

1. สิทธิและหน้าที่ของบริษัท


1.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธกับสมาชิกพันธมิตร เมื่อมีการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกกับบริษัท พันธมิตรจะต้องเห็นด้วยกับกฎ นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด
1.2. บริษัท ฯ จะติดตามการรายงานการเดิมพันของลูกค้าและรายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทั้งหมดของพันธมิตรที่ผ่านทางเว็บไซต์พันธมิตร (dewapartners.com)
1.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ หรือเพิ่มเติมโดยสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว การประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือข้อตกลงใหม่จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของพันธมิตร (dewapartners.com) และพันธมิตรจะได้รับแจ้งทางอีเมล หากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้ ทางพันธมิตรสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวคือการยุติข้อตกลงของการมีส่วนร่วมต่อไปในโปรแกรมพันธมิตร หลังจากที่โพสต์ข้อตกลงฉบับใหม่หรือประกาศเปลี่ยนแปลงจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลง / เปลี่ยนแปลงที่มีผลผูกพัน
1.4. ในการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร สมาชิกพันธมิตรจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ บริษัท ฯ จะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะรับใบสมัครหรือไม่และการตัดสินใจจะไม่อยู่ภายใต้สิทธิอุทธรณ์ใด ๆ ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับแจ้งทางอีเมล

2. สิทธิ์และพันธกรณีของพันธมิตร


2.1. สมาชิกพันธมิตรตกลงที่จะโปรโมทเว็บไซต์ของบริษัทโดยสุจริต หากการโปรโมทของพันธมิตรกำลังทำลายชื่อเสียงต่อบริษัทแต่อย่างใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาพันธมิตร เมื่อตกลงที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้คุณจะต้องตกลงที่จะโปรโมทแบรนด์ของบริษัท
2.2. หากพบว่าเป็นสแปมพันธมิตรจะได้รับคำเตือนเพียงอย่างเดียว (1) เพื่อหยุดกิจกรรมดังกล่าว หากกิจกรรมสแปมต่อเนื่องจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พันธมิตรตะไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับการรับรองหรือให้การรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท และจะไม่มีอำนาจใด ๆ รวมถึงจะไม่ผูกมัดกับบริษัทในข้อผูกพันใดๆ
2.3. พันธมิตรจะต้องละเว้นจากการลงทะเบียนหรือสมัครเพื่อลงทะเบียนชื่อจากโดเมนใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับชื่อโดเมนที่ใช้หรือจดทะเบียนในชื่อของสมาชิก DEWAP หรือชื่ออื่นๆที่สามารถเข้าใจหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทได้
2.4. สมาชิกพันธมิตรไม่สามารถซื้อหรือลงทะเบียนเงื่อนไขการค้นหาคำหลักหรือตัวระบุอื่น ๆ เพื่อใช้ในเครื่องมือค้นหาพอร์ทัลบริการโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนหรือบริการค้นหาหรือแนะนำอื่น ๆ ซึ่งเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ dewapartners.com หรือรวมคำดังกล่าว "dewapartners.com", "dewapartners.comPoker", "dewapartners.comCasino" หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือรวมคำหลักของเมตาแท็กในเว็บไซต์พันธมิตรซึ่งคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเทรดมาร์ค dewabetpartners.com
2.5. บริษัทอนุญาตให้พันธมิตรมีสิทธิพิเศษที่ไม่สามารถมอบหมายได้ให้แก่ผู้เล่นโดยตรงในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยข้อตกลงนี้ไม่อนุญาตให้พันธมิตรมีสิทธิหรือสิทธิพิเศษในการให้บริการที่เกิดจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยังได้แสดงเจตนาที่จะทำสัญญาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อใดก็ได้เพื่อให้บริการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับพันธมิตร และพันธมิตรจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ในธุรกิจที่ได้รับโดยหรือผ่านบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่พันธมิตร
2.6. สมาชิกพันธมิตรจะสามารถใช้เอกสารโฆษณา / การตลาดของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติ (แบนเนอร์, อีเมล์, ภาพและโลโก้) และจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรืออ้างอิงกับบริษัท ในเอกสารส่งเสริมการขายอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท รูปลักษณ์และรูปแบบของการเชื่อมโยงการย้ายจะถูกออกแบบและกำหนดโดยบริษัท และเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ของบริษัทเพียงเท่านั้น โดยเฉพาะพันธมิตรจะต้องไม่สร้างลิงค์โดยตรงกับเนื้อหาส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.7. สมาชิกพันธมิตรจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมหรือการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุจริตไม่ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสองฝ่ายหรือไม่ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอริบจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรตามข้อตกลงนี้ หากบริษัทมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อการกระทำดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินจากโปรแกรมพันธมิตร และ / หรือระงับหรือปิดบัญชีในกรณีที่ลูกค้าพบว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการส่งเสริมเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของโปรแกรมพันธมิตรหรือไม่ก็ตาม จากสถานการณ์เหล่านี้ รวมถึงการจำกัด เฉพาะลูกค้าที่เดิมพันทั้งสองด้านที่มีการเกี่ยวข้องทางการตลาด เพื่อจำกัดความเสี่ยงและเรียกร้องโบนัส
2.8. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาดำเนินการบำรุงรักษาและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์ของตนเอง บริษัท ฯ ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้พันธมิตรจะไม่ถือครองรายได้จากบริษัท จากการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนาการดำเนินงานการบำรุงรักษาและเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท DEWAP มีไว้สำหรับการมีส่วนร่วมโดยตรงของคุณ คุณจะไม่เปิดบัญชีพันธมิตรในนามของพันธมิตรอื่น ๆ การเปิดบัญชีพันธมิตรสำหรับบุคคลที่สาม การอนุญาตให้เข้าร่วมบัญชีพันธมิตร หรือการโอนบัญชีพันธมิตร ไม่ได้รับอนุญาต การอนุมัติการโอนบัญชีไปยังพันธมิตรอื่น ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของเรา
2.9. คู่ค้ายืนยันว่าไม่ใช่พนักงานหรือผู้รับเหมาของหรือสมาชิกในครอบครัวโดยทันทีของลูกจ้างหรือผู้รับเหมาของหรือนิติบุคคลที่มีการเชื่อมต่อไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ลูกจ้างหรือผู้รับเหมาของหรือสมาชิกในครอบครัวโดยทันที ลูกจ้างหรือผู้รับเหมาขอตัวแทน บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วมและ / หรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน
2.10. ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ พันธมิตรอาจได้รับความไว้วางใจในข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงานหรือเทคโนโลยีและ / หรือโปรแกรมพันธมิตรของบริษัท พันธมิตรต้องตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลลับดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเว้นแต่ บริษัทคู่สัญญาจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและ พันธมิตรจะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการต่วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ภาระผูกพันของพันธมิตรที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับจะยังคงมีผลต่อการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

3. โครงสร้างการแนะนำ/ โครงสร้างค่าคอมมิชชั่น การคำนวณและการจ่ายเงิน


3.1. ส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของวิธีการชำระเงินของ DEWAP วิธีการชำระเงินที่ใช้กับพันธมิตรจะระบุไว้ในใบสมัครของพันธมิตร เพื่อเข้าร่วม DEWAP หรือตกลงกับผู้จัดการบัญชีของพันธมิตร (แล้วแต่กรณี) และจะอ้างถึงในที่นี้

A. รายได้เพิ่มเติม

B. โปรแกรมพันธมิตรย่อยของ Dewa Partner


A. รายได้เพิ่มเติม

ส่วนแบ่งจากการคำนวณจากรายได้สุทธิ หากมีผู้เล่นที่อ้างสิทธิ์ขอรับโบนัส ค่าคอมมิชชั่นจะถูกหัก 100% จากรายได้ของพันธมิตร โดยพันธมิตรจะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นจากการเดอมพันของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นรายเดือน บริษัทจะดำเนินการผ่านยอดคงเหลือที่ติดลบใด ๆ ทั้งหมดและจะต้องมีผู้เล่นขั้นต่ำ 5 คนจึงจะได้รับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น (ลูกค้าต้องทำการฝากเงินครั้งแรกและวางเดิมพันที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อจะถือว่าเป็น "ผู้เล่นปกติ") .


สถานะ VIP พันธมิตร

พันธมิตรอาจได้รับสถานะพันธมิตรวีไอพีเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการที่กำหนดโดยบริษัท (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ) เมื่อพันธมิตรมีสิทธิได้รับสิทธิ์นี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยติดต่อผู้จัดการบัญชีจากฝ่ายพันธมิตร


สถานะวีไอพีพันธมิตรจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท ดังนั้นหากพันธมิตรไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้ จะถูกยกเลิกสถานะวีไอพี อย่างไรก็ตามพันธมิตรสามารถกู้สถานะวีไอพีได้ในเดือนถัดไปหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทกำหนดไว้


บริษัทจะทำการประเมินผลโดยปกติตามรูปแบบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าพันธมิตรใดมีสิทธิได้รับการอัพเกรดเป็นสถานะวีไอพี บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสถานะ VIP ตามที่เห็นสมควร การตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่อยู่ภายใต้การอุทธรณ์ใด ๆ


โปรแกรมพันธมิตรย่อยของ Dewa Partner

บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ DEWAP ได้รับการแนะนำจากพันธมิตรและเข้าร่วม DEWAP ในฐานะพันธมิตรโดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาตรฐานผ่านทางลิงค์พันธมิตรในเว็บไซต์ พันธมิตร Shen (จากเวลาดังกล่าวที่พร้อมใช้งาน) จะถือว่าเป็นพันธมิตรย่อยและการติดตามการดำเนินงานของพันธมิตรย่อยใด ๆ จะถือว่าเป็นพันธมิตรแบบปกติใน DEWAP และจะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้ และพันธมิตรจะรับผิดชอบต่อบริษัทร่วมกับพันธมิตรย่อยเพื่อการปฏิบัติงานของพันธมิตรย่อย ข้อผูกพันของพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนพันธมิตรในการได้รับจากพันธมิตรย่อย และเพื่อส่งเสริมให้พันธมิตรได้รับค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตรย่อยเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตรย่อย (ในฐานะพันธมิตรหลัก) ของเงินค่าคอมมิชชั่นที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ บริษัทจะจ่ายเงินให้กับพันธมิตรได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม การชำระเงินที่ให้ผ่านพันธมิตรย่อย โดยที่บริษัทในเครือได้รับรายได้ขั้นต่ำจากพันธมิตรย่อย (2) คนที่เป็นปกติ / รายได้ รายละเอียดของค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร สำหรับโปรแกรมพันธมิตรย่อย จะมีการปรึกษากับผู้จัดการบัญชีของฝ่ายพันธมิตร เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น


ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจะจ่ายออกเดือนละครั้ง โดยปกติจะเป็นสัปดาห์แรก (1) ของเดือนถัดไป การชำระเงินขั้นต่ำสำหรับการแนะนำ/ ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับต่อเดือนคือ 2500 บาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่พันธมิตรต้องการ


Giới Thiệu/ Hoa Hồng Thanh Toán:

1. การโอนเงินผ่านธนาคาร

2. วิธีการชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้


บริษัทอาจจะมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการโอนผ่านทางธนาคารของพันธมิตร อาจเลือกที่จะเรียกเก็บเงินจากธุรกรรมดังกล่าว ผู้เล่นปกติหมายถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ของพันธมิตรที่คลิ๊กผ่านเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางลิงก์ คลิ๊กผ่านลิ้งค์ของพันธมิตร ได้ลงทะเบียนเป็นผู้เล่น โดยทำการฝากเงินเข้าบัญชีของตนและทำการเดิมพันหรือมีกิจกรรมเดิมพันในที่เดียว หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ


4. ระยะเวลาการสิ้นสุดและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม


4.1. บริษัทหรือพันธมิตรสามารถยุติข้อตกลงนี้และเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรเมื่อใดก็ได้ โดยมีสาเหตุหรือโดยไม่ต้องแจ้งเหตุโดยแจ้งให้ฝ่ายอื่นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถแจ้งไปที่ [email protected]
4.2. บริษัทมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเป็นความเห็นเฉพาะของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากพันธมิตรละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
4.3. บริษัทสามารถยกเลิกข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพันธมิตรทำอะไรที่จะทำให้บริษัทหรือแบรนด์ของบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง
4.4. บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้หากพิจารณา (ตามดุลยพินิจ) ว่าเว็บไซต์พันธมิตรไม่เหมาะสม ไซต์ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแบบจำกัด เฉพาะผู้ที่แสดงภาพลามกอนาจารหรือกิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มุ่งเป้าไปที่เด็กและส่งเสริมความรุนแรง ส่งเสริมการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการรสนิยมทางเพศหรืออายุ ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
4.5. สมาชิกพันธมิตรจะต้องไม่เปิดบัญชีในเครือมากกว่าหนึ่งบัญชีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและจะไม่ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นจากครอบครัวหรือญาติที่สมัครผ่านทางบัญชีพันธมิตรโดยตรง
4.6. DEWAP มีไว้สำหรับผู้เผยแพร่เว็บไซต์ระดับมืออาชีพ
4.7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของพันธมิตร หากไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่มีการตอบกลับอีเมลยืนเพื่อยืนยันการตรวจสอบ หลังจากผ่านไป 1 เดือนกับบัญชีที่ซ้ำกันหรือไม่มีการใช้งานนาน 5 เดือน บัญชีที่ฉ้อโกง

5. เบ็ดเตล็ด


5.1. ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างพันธมิตรและบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5.2. สมาชิกพันธมิตรยอมรับว่าหากบริษัท ไม่ใช่หรือบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือการแก้ไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ (หรือที่บริษัทมีผลประโยชน์ตามกฎหมายที่บังคับใช้) จะถือว่าเป็นการสละสิทธิอย่างเป็นทางการของสิทธิของบริษัท และสิทธิเหล่านั้นหรือการเยียวยาจะยังคงมีให้แก่ บริษัท
5.3. พันธมิตรไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้ตามกฎหมายหรือโดยทางอ้อมโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับพันธมิตรและบริษัท พร้อมกับผู้ติดตามและผู้ได้รับมอบอำนาจตามลำดับ หากมีการขายเว็บไซต์ในเครือเว็บไซต์ของผู้เล่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินของเจ้าของคนใหม่และการรักษาผู้เล่นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
5.4. บริษัทและพันธมิตรจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย แฟรนไชส์ ตัวแทนขายหรือความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานระหว่างทั้งสองฝ่าย พันธมิตรจะไม่มีอำนาจในการทำหรือยอมรับข้อเสนอหรือการเป็นตัวแทนในนามของบริษัท พันธมิตรจะไม่ทำคำแถลงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของบริษัทหรืออื่น ๆ ที่ระบุหรืออนุมานได้ว่าบริษัทในเครือมีอำนาจในการเป็นตัวแทนของบริษัท
5.5. หากศาลมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้กำหนดว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องและข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกำหนดโดยไม่มีผลต่อข้อตกลงที่เหลืออยู่ เงื่อนไขที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลบังคับใช้
5.6. ข้อตกลงนี้และภาระหน้าที่ข้อผูกพันการประกอบธุรกิจและการรับประกันทั้งหมดที่มีอยู่ในสัญญานี้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้สืบทอดและ / หรือผู้รับโอนของ บริษัท

6. ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561